german ivy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german ivy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german ivy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german ivy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german ivy

    South African succulent evergreen twining climber with yellow flowers grown primarily as a houseplant for its foliage; sometimes placed in genus Senecio

    Synonyms: Delairea odorata, Senecio milkanioides

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).