germanic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanic.

Từ điển Anh Việt

 • germanic

  /dʤə:'mænik/

  * tính từ

  (thuộc) Đức

  (thuộc) dân tộc Tơ-tông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • germanic

  a branch of the Indo-European family of languages; members that are spoken currently fall into two major groups: Scandinavian and West Germanic

  Synonyms: Germanic language

  of or relating to the language of Germans

  the Germanic sound shifts

  Similar:

  teutonic: of or pertaining to the ancient Teutons or their languages

  Teutonic peoples such as Germans and Scandinavians and British

  Germanic mythology