germane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germane.

Từ điển Anh Việt

  • germane

    * tính từ

    thích hợp, phù hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • germane

    relevant and appropriate

    he asks questions that are germane and central to the issue