german iris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german iris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german iris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german iris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german iris

    iris of northern Italy having deep blue-purple flowers; similar to but smaller than Iris germanica

    Synonyms: Iris kochii

    a large iris with purple or white flowers, native to central and southern Europe

    Synonyms: Iris germanica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).