germanist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanist.

Từ điển Anh Việt

  • germanist

    /'dʤə:mənist/

    * danh từ

    nhà Đức học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • germanist

    a specialist in the study of Germanic language or culture or literature