german language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german language.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • german language

    Similar:

    german: the standard German language; developed historically from West Germanic

    Synonyms: High German

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).