germanium diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

germanium diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm germanium diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của germanium diode.

Từ điển Anh Việt

  • germanium diode

    (Tech) đèn hai cực gecmani

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • germanium diode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đi-ốt gecmani