german standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

german standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm german standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của german standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • german standard

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tiêu chuẩn đức