gear cutting speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gear cutting speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gear cutting speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gear cutting speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gear cutting speed

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tốc độ cắt răng