electronic watch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic watch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic watch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic watch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic watch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đồng hồ điện tử