electronic text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic text.

Từ điển Anh Việt

 • electronic text

  (Tech) văn bản điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic text

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  text điện tử

  văn bản điện tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • electronic text

  text that is in a form that computer can store or display on a computer screen