electronic music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic music.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic music

    * kỹ thuật

    âm nhạc điện tử