electronic brain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic brain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic brain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic brain.

Từ điển Anh Việt

 • electronic brain

  /ilek'trɔnik'brein/

  * danh từ

  bộ óc điện tử; máy tính điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic brain

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ não điện tử

  điện tử & viễn thông:

  óc điện tử