electronic lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic lock

    * kỹ thuật

    khóa điện tử