electronic money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic money

    * kinh tế

    tiền điện tử

    * kỹ thuật

    tiền điện tử