electronic car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic car

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe điện tử