electronic laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic laser

    * kỹ thuật

    điện tử