electronic key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic key

    * kỹ thuật

    khóa điện tử

    điện tử & viễn thông:

    phím điện tử