electronic gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic gauge

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    calip điện tử

    dưỡng điện tử