electronic news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic news.

Từ điển Anh Việt

  • electronic news

    (Tech) tin tức dạng điện tử