electronic (e) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic (e) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic (e) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic (e).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic (e)

    * kỹ thuật

    điện tử