electronic file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic file.

Từ điển Anh Việt

  • electronic file

    (Tech) tập tin điện tử