electronic form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic form.

Từ điển Anh Việt

  • electronic form

    (Tech) dạng điện tử