electronic switching system program language (epl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic switching system program language (epl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic switching system program language (epl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic switching system program language (epl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic switching system program language (epl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ lập trình của hệ thống chuyển mạch điện tử