electronic private automatic branch exchange (epabx) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic private automatic branch exchange (epabx) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic private automatic branch exchange (epabx) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic private automatic branch exchange (epabx).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic private automatic branch exchange (epabx)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tổng đài PABX điện tử