electronic point of sale (epos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic point of sale (epos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic point of sale (epos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic point of sale (epos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic point of sale (epos)

    * kỹ thuật

    điểm bán hàng điện tử