electronic oscillator = electron oscillator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic oscillator = electron oscillator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic oscillator = electron oscillator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic oscillator = electron oscillator.

Từ điển Anh Việt

  • electronic oscillator = electron oscillator

    (Tech) bộ giao động điện tử