electronic numerical integrator and computer (eniac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic numerical integrator and computer (eniac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic numerical integrator and computer (eniac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic numerical integrator and computer (eniac).

Từ điển Anh Việt

  • Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC)

    (Tech) máy điện toán và tích hợp số dạng điện tử