electronic message service (ems) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic message service (ems) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic message service (ems) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic message service (ems).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic message service (ems)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ nhắn tin điện tử