electronic image pick-up device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic image pick-up device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic image pick-up device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic image pick-up device.

Từ điển Anh Việt

  • electronic image pick-up device

    (Tech) thiết bị thu hình điện tử