electronic funds transfer system (efts) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic funds transfer system (efts) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic funds transfer system (efts) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic funds transfer system (efts).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic funds transfer system (efts)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống chuyển tiền điện tử