electronic energy-band spectrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic energy-band spectrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic energy-band spectrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic energy-band spectrum.

Từ điển Anh Việt

  • electronic energy-band spectrum

    (Tech) phổ dải năng lượng điện tử