electronic discrete variable automatic calculator (edvac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic discrete variable automatic calculator (edvac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic discrete variable automatic calculator (edvac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic discrete variable automatic calculator (edvac).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic discrete variable automatic calculator (edvac)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy tính tự động biến số rời rạc điện tử