electronic data processing equipment (edpe) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic data processing equipment (edpe) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic data processing equipment (edpe) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic data processing equipment (edpe).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic data processing equipment (edpe)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị xử lý dữ liệu điện tử