electronic data gathering, archiving and retrieving (edgar) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic data gathering, archiving and retrieving (edgar) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic data gathering, archiving and retrieving (edgar) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic data gathering, archiving and retrieving (edgar).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic data gathering, archiving and retrieving (edgar)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thu thập, lưu trữ và khôi phục dữ liệu điện tử