electronic computer originated mail (ecom) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic computer originated mail (ecom) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic computer originated mail (ecom) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic computer originated mail (ecom).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic computer originated mail (ecom)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thư phát sinh từ máy tính điện tử