electronic commerce (e-commerce) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic commerce (e-commerce) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic commerce (e-commerce) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic commerce (e-commerce).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic commerce (e-commerce)

    * kỹ thuật

    thương mại điện tử