electronic coin public telephone (ecpt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic coin public telephone (ecpt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic coin public telephone (ecpt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic coin public telephone (ecpt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic coin public telephone (ecpt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điện thoại công cộng bỏ tiền điện tử