electronic code book (des) (ecb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic code book (des) (ecb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic code book (des) (ecb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic code book (des) (ecb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic code book (des) (ecb)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Sách mã điện tử (DES)