electronic charge = electron charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic charge = electron charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic charge = electron charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic charge = electron charge.

Từ điển Anh Việt

  • electronic charge = electron charge

    (Tech) điện tích điện tử