electronic bulletin board system (ebbs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic bulletin board system (ebbs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic bulletin board system (ebbs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic bulletin board system (ebbs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic bulletin board system (ebbs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống bảng thông báo điện tử