drawn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawn.

Từ điển Anh Việt

 • drawn

  /drɔ:/

  * danh từ

  sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực

  sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn

  sự rút thăm; sự mở số; số trúng

  (thể dục,thể thao) trận đấu hoà

  câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)

  động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục

  to be quick on the draw: vảy súng nhanh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất

  * ngoại động từ drew; drawn

  kéo

  to draw a net: kéo lưới

  to draw the curtain: kéo màn

  to draw a cart: kéo xe bò

  to draw a plough: kéo cày

  kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn

  to draw somebody aside: kéo ai ra một chỗ

  to draw attention: thu hút sự chú ý

  to draw customers: lôi kéo được khách hàng

  đưa

  to draw a pen across paper: đưa quản bút lên trang giấy

  to draw one's hand over one's eyes: đưa tay lên che mắt

  hít vào

  to draw a long breath: hít một hơi dài

  co rúm, cau lại

  with drawn face: với nét mặt cau lại

  gò (cương ngựa); giương (cung)

  to draw the rein (bridle): gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế

  kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)

  to draw consequences: kéo theo những hậu quả

  to draw trouble upon oneself: chuốc lấy điều khó chịu vào thân

  kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra

  to draw water from the well: kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên

  to draw a tooth: nhổ răng

  to draw a nail: nhổ đinh

  with drawn sword: gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần

  to draw blood from the vein: trích máu ở tĩnh mạch

  rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra

  to draw a lesson from failure: rút ra một bài học từ thất bại

  to draw conclusions: rút ra những kết luận

  to draw comparisons: đưa ra những điểm so sánh; so sánh

  to draw distinctions: vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt

  mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...)

  to draw lots: mở số

  to draw a prize: trúng số

  to draw the winner: rút thăm trúng

  lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở

  to draw one's salary: lĩnh lương

  to draw information from...: lấy tin tức ở...

  to draw comfort (consolation) from...: tìm thấy nguồn an ủi ở...

  to draw inspiration from...: tìm thấy nguồn cảm hứng ở...

  (đánh bài) moi

  to draw all the trumps: moi tất cả những quân bài chủ

  moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn

  hanged drawn and quartered: bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)

  calf draws cow: bò con bú cạn sữa bò cái

  to draw fowl: mổ moi lòng gà

  pha (trà), rút lấy nước cốt

  to draw the tea: pha trà

  (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn

  kéo dài

  to draw wire: kéo dài sợi dây thép

  vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)

  to draw a straight line: vạch một đường thẳng

  to draw a portrait: vẽ một bức chân dung

  to draw a plan: dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch

  to draw a furrow: vạch một luống cày

  viết (séc) lĩnh tiền

  to draw a cheque on a blanker: viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng

  ((thường) động tính từ quá khứ) hoà, không phân được thua

  to draw a game with someone: hoà một trận đấu với ai

  a drawn game: trận đấu hoà

  a draws battle: cuộc chiến đấu không phân được thua

  (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét)

  the ship draws two metters: con tàu có mức chìm hai mét

  (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang trái

  * nội động từ

  kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra

  hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút

  the play still draws: vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem

  thông (lò sưởi, ống khói...)

  ngấm nước cốt (trà, , ,)

  (hàng hải) căng gió (buồm)

  kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến

  to draw round somebody: túm tụm kéo đến quanh ai

  đi

  to draw towards the door: đi về phía cửa

  to draw to an end (a close): đi đến chỗ kết thúc

  vẽ

  (hàng hải) trở (gió)

  the wind draws aft: gió trở thuận

  (thương nghiệp) ((thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra

  to draw upon one's banker: lấy tiền ở chủ ngân hàng

  (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gợi đến

  to draw on one's memory: nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ

  (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)

  to draw ahead: dẫn đầu

  to draw away

  lôi đi, kéo đi

  (thể dục,thể thao) bỏ xa

  to draw back

  kéo lùi, giật lùi

  rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)

  to draw down

  kéo xuống (màn, mành, rèm...)

  hít vào, hút vào (thuốc lá...)

  gây ra (cơn tức giận...)

  to draw in

  thu vào (sừng, móng sắc...)

  kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)

  xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)

  to draw off

  rút (quân đội); rút lui

  lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ống...)

  làm lạc (hướng chú ý...)

  to draw on

  dẫn tới, đưa tới

  đeo (găng...) vào

  quyến rũ, lôi cuốn

  tới gần

  spring is drawing on: mùa xuân tới gần

  (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)

  (thương nghiệp) rút tiền ra

  cầu đến, nhờ đến, gợi đến

  to draw out

  nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra

  kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)

  (quân sự) biệt phái (một đơn vị...); dàn hàng, dàn trận

  khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra

  vẽ ra, thảo ra

  to draw out a plan: thảo ra một kế hoạch

  to draw up

  kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên

  (động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ

  (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng

  thảo (một văn kiện)

  (+ with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp

  đỗ lại, dừng lại (xe)

  the carriage drew up before the door: xe ngựa đỗ lại ở trước cửa

  (+ to) lại gần, tới gần

  to draw up to the table: lại gần bàn

  to draw a bead on

  (xem) bead

  to draw blank

  lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì

  to draw the long bow

  (xem) bow

  to draw one's first breath

  sinh ra

  to draw one's last breath

  trút hơi thở cuối cùng, chết

  to draw the cloth

  dọn bàn (sau khi ăn xong)

  to draw it fine

  (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư

  to draw to a head

  chín (mụn nhọt...)

  to draw in one's horns

  thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây

  to draw a line at that

  làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi

  to draw the line

  ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa

  draw it mild!

  (xem) mild

  to draw one's pen against somebody

  viết đả kích ai

  to draw one's sword against somebody

  tấn công ai

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drawn

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  đã kéo

  đã rút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drawn

  having the curtains or draperies closed or pulled shut

  the drawn draperies kept direct sunlight from fading the rug

  Similar:

  pull: cause to move by pulling

  draw a wagon

  pull a sled

  Synonyms: draw, force

  Antonyms: push

  reap: get or derive

  He drew great benefits from his membership in the association

  Synonyms: draw

  trace: make a mark or lines on a surface

  draw a line

  trace the outline of a figure in the sand

  Synonyms: draw, line, describe, delineate

  draw: make, formulate, or derive in the mind

  I draw a line here

  draw a conclusion

  draw parallels

  make an estimate

  What do you make of his remarks?

  Synonyms: make

  draw: bring, take, or pull out of a container or from under a cover

  draw a weapon

  pull out a gun

  The mugger pulled a knife on his victim

  Synonyms: pull, pull out, get out, take out

  draw: represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface

  She drew an elephant

  Draw me a horse

  draw: take liquid out of a container or well

  She drew water from the barrel

  Synonyms: take out

  describe: give a description of

  He drew an elaborate plan of attack

  Synonyms: depict, draw

  draw: select or take in from a given group or region

  The participants in the experiment were drawn from a representative population

  draw: elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.

  The President's comments drew sharp criticism from the Republicans

  The comedian drew a lot of laughter

  puff: suck in or take (air)

  draw a deep breath

  draw on a cigarette

  Synonyms: drag, draw

  draw: move or go steadily or gradually

  The ship drew near the shore

  withdraw: remove (a commodity) from (a supply source)

  She drew $2,000 from the account

  The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank

  Synonyms: draw, take out, draw off

  Antonyms: deposit

  draw: choose at random

  draw a card

  cast lots

  Synonyms: cast

  draw: earn or achieve a base by being walked by the pitcher

  He drew a base on balls

  Synonyms: get

  draw: bring or lead someone to a certain action or condition

  She was drawn to despair

  The President refused to be drawn into delivering an ultimatum

  The session was drawn to a close

  draw: cause to flow

  The nurse drew blood

  draw: write a legal document or paper

  The deed was drawn in the lawyer's office

  draw: engage in drawing

  He spent the day drawing in the garden

  draw: move or pull so as to cover or uncover something

  draw the shades

  draw the curtains

  draw: allow a draft

  This chimney draws very well

  draw: require a specified depth for floating

  This boat draws 70 inches

  draw: pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him

  in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes

  Synonyms: quarter, draw and quarter

  pull: cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense

  A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter

  Synonyms: draw

  absorb: take in, also metaphorically

  The sponge absorbs water well

  She drew strength from the minister's words

  Synonyms: suck, imbibe, soak up, sop up, suck up, draw, take in, take up

  attract: direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes

  Her good looks attract the stares of many men

  The ad pulled in many potential customers

  This pianist pulls huge crowds

  The store owner was happy that the ad drew in many new customers

  Synonyms: pull, pull in, draw, draw in

  Antonyms: repel

  string: thread on or as if on a string

  string pearls on a string

  the child drew glass beads on a string

  thread dried cranberries

  Synonyms: thread, draw

  pull back: stretch back a bowstring (on an archer's bow)

  The archers were drawing their bows

  Synonyms: draw

  guide: pass over, across, or through

  He ran his eyes over her body

  She ran her fingers along the carved figurine

  He drew her hair through his fingers

  Synonyms: run, draw, pass

  tie: finish a game with an equal number of points, goals, etc.

  The teams drew a tie

  Synonyms: draw

  draw: contract

  The material drew after it was washed in hot water

  draw: reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it through a die

  draw wire

  draw: steep; pass through a strainer

  draw pulp from the fruit

  disembowel: remove the entrails of

  draw a chicken

  Synonyms: eviscerate, draw

  draw: flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by pulling it through a die or by stretching

  draw steel

  draw: cause to localize at one point

  Draw blood and pus

  careworn: showing the wearing effects of overwork or care or suffering

  looking careworn as she bent over her mending

  her face was drawn and haggard from sleeplessness

  that raddled but still noble face

  shocked to see the worn look of his handsome young face"- Charles Dickens

  Synonyms: haggard, raddled, worn