careworn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

careworn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm careworn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của careworn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • careworn

  showing the wearing effects of overwork or care or suffering

  looking careworn as she bent over her mending

  her face was drawn and haggard from sleeplessness

  that raddled but still noble face

  shocked to see the worn look of his handsome young face"- Charles Dickens

  Synonyms: drawn, haggard, raddled, worn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).