drawnorks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawnorks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawnorks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawnorks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drawnorks

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tời khoan