draw a bead on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw a bead on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw a bead on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw a bead on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • draw a bead on

    aim with a gun

    The hunter drew a bead on the rabbit

    have an ambitious plan or a lofty goal

    Synonyms: aspire, aim, shoot for

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).