draw-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draw-off

    * kỹ thuật

    miệng xả

    sự lấy nước

    sự tích nước