drawtube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawtube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawtube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawtube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drawtube

    * kỹ thuật

    ống hút