draw head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draw head

    * kỹ thuật

    đầu chuốt (máy chuốt)