draw-well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw-well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw-well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw-well.

Từ điển Anh Việt

  • draw-well

    /'drɔ:wel/

    * danh từ

    giếng sâu có gàu kéo (bằng tời)