draw key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draw key

    * kỹ thuật

    then kéo

    then trượt